Schreift eis:

Dir braucht Informatiounen? Schreift eis! Mir etnwerten Ierch esou schnell wei meiglech.